Fosforečná hnojiva – základní a nenahraditelná

Podobně jako dusík, hraje i fosfor prvořadou úlohu v látkové výměně. Zabezpečení vysoké úrovně fosforečné výživy je jednou z nejdůležitějších podmínek vysokých úrod. Fosfor je nezbytně nutný pro vývoj generativních orgánů. Brzdí rostliny v příliš bujném růstu, vyvolaném nadbytkem dusíku. Fosforečná hnojivá obsahují kromě hlavní živiny — fosforu — i další prvky. Významný je zejména výskyt vápníku v řadě fosforečných hnojiv. Například jednoduchý superfosfát ho obsahuje 18 %„ trojitý 13 % a hyperfosfát dokonce 34 %. Z dalších prvků, které mohou být obsaženy v fosforečných hnojivech, uvedme síru (v jednoduchém superfosfátu je asi 5 o/o síry), dále dusík (v Amofosu je 11,5 % dusíku, v granulovaném superfosfátu 2—4%). Některá hnojivá obsahují i hořčík, případně mikroelementy.

U fosforečných hnojiv je závažným problémem to, že za méně příznivých podmínek, respektive v podmínkách kyselé reakce nebo naopak při nadbytku vápna, přechází fosfor do hůře rozpustných až nerozpustných sloučenin (zvrhávání superfosfátu). Další závažnou skutečností, která s přechodem do méně rozpustných forem souvisí, je malá pohyblivost v půdě. Je proto třeba pamatovat na vyhnojení fosforem takové vrstvy orničního profilu, která má být využívána kořenovou soustavou. Povrchové hnojení fosforem je málo účinné, u hlubokokořenících rostlin neúčinné.

Dělení fosforečných hnojiv

1. S fosforem ve sloučeninách rozpustných ve vodě. Po rozpuštění v půdní vláze je rostliny mohou hned přijmout. Hodí se zejména ke hnojení rostlin s kratší vegetační dobou. Do této skupiny patří známý jednoduchý superfosfát. Fosforečná složka tohoto hnojivá se ve vodě zcela rozpustí. Nerozpustný zbytek tvoří sádra CaS04, která v superfosfátu zůstane jako zbytek z výroby. Dále sem patří zdvojsložkové hnojivo Amofos (obsahuje fosfor a dusík) a též trojitý superfosfát.
2. S fosforem se sloučeninách nerozpustných ve vodě. To však neznamená, že se tato hnojivá v půdě nerozpustí. V půdním roztoku jsou obsaženy slabé půdní kyseliny, které postupně dodaná hnojivá rozpouštějí, některá lépe, jiná hůře.

Fosforečná hnojivá rozpustná ve 2% kyselině citrónové, v citranu amonném, případně v kyselině mravenčí. Účinek těchto hnojiv je delší. Vlivem mikrobiální činnosti a chemismu půdy přechází fosfor na formu ve vodě rozpustnou. Do této skupiny patří Hyperfosfát. Mezi zahrádkáři populární hnojivo, Thomasova moučka, se dnes již nevyrábí.
Fosforečná hnojivá rozpustná až v silných kyselinách (fosforečná hnojivá nerozpustná). Z této skupiny uvedme mleté fosfáty, které se hlavně využívají k výrobě fosfo-rečných hnojiv. Dají se dobře využít v kompostech, neboť jejich zpřístupnění je dlouhodobější záležitost. Ke hnojení se uplatní v kyselých půdách, kde se vlivem většího množství půdních kyselin lépe rozpouštějí.

Vývoj na úseku fosforečných hnojiv vede k výrobě fosforečných hnojiv s vyšším obsahem fosforu — trojitý superfosfát, fosforečnan amonný, a polyfosforečnany.

 

Autor: Zahradni-hnojiva.cz

Sdílej článek na